به‌رێوه‌به‌رایه‌تی گشتی كاره‌بای گه‌رمیان

  • دەربارە
  • هه‌واڵ
  • پەیوەندی
  • پرۆژه‌كان   ب?ر?و?ب?راي?تى گشتى کار?باى گ?رميان :-
            ناوى ب?ر?و?ب?رى گشتى (حازم کريم حميد )
            ژمار?ى ميديايى ب?ر?و?ب?رى گشتى (    0642018 07480   )
                    ...........................................................................................
ب?ر?و?ب?راي?تى داب?شکردنى کار?باى ک?لار :-
           ناوى ب?ر?و?ب?ر (خليل برزان برز? )
           ژمار?ى ميديايى ب?ر?و?ب?ر (       07480643388        )
                ..................................................................................................
  ب?ر?و?ب?راي?تى داب?شکردنى کار?باى کفرى:-
       ناوى ب?ر?و?ب?ر (          ـــــــــــــ           )
       ژمار?ى ميدياى ب?ر?و?ب?ر (                       )
 ......................................................................................................
          ?يان?ى کار?باي ک?لار.
      ?يان?ى (1) کــــ?لار 
ناوى  ل ?يان? ( حسين عبدالرحمن محمود           )
ژمار?ى ميدياى ?يان? (07480278570)
ک?ر?ک?کاني سنوري ?يان?ى (1)
بنکرد – ش?روان? - سيروان – ناو بازار – ئازادي
گرد?ک?زين? - حمرين – ک?ران – س?رک?وتن 
ف?رمانگ? حکومي?کان - ناوچ?ى بيش?سازي
 ...................................................................................................
    ?يان?ى (2) ى کـــ?لار
     ناوى  ل ?يان? ( کامران محمود محمد    )
   ژمار?ى ميديا ?يان? (07480278572)
    گ?ر?ک?کاني سنوري ?يان?ى (2)
   ف?رمانب?ران – ش?هيدان – ش?رش – ?اب?رين
  ک?لارک?ن – خ?بات – مام?ستايان – شار?واني – ئاوار?کان
  ب?رد?سوور – هيلان ستي – ئ?ندازياران – مگاره که 
  فيد?ري ئاود?ري – زانک?ي گ?رميان
  گوندي سيدخليل+گ?بان+ژا??ى س?ف?ر+مچ?ش?ل
 ............................................................................................................
 ب?ر?و?ب?رى فر?شتنى وز?ى ک?لار 
ناوى ب?ر?و?ب?ر (عادل جلال سعيد) 
 ژمار?ى موبايل (  07711833944 )
ب?شى فر?شتنى وز?ى ک?لار 
ناوى ل.ب?ش(کامران فايق مدحد)
ژمار?ى ميديا (  07480278578) 
ب?شى فر?شتنى وز?ى رزگارى 
ناوى ل . ب?ش (   حسن علي ا?غر    )
 ژمار?ى موبايل (  0 0770227604   )
...................................................................................................
?يان?ى قابل?ات ( محويلات)
 ناوى ل .?يان? (زهير اسماعيل           )
ژمار?ى ميدياى ?يان? (    07480278569    )
( سنوورى کاکردنى س?رج?م ناو شارى ک?لار و د?ورووب?رى)
 ب?شى گ?نجين? 
ناوى ل . ب?شى گ?نجين? ( علي حسين محمد ?مين ) 
 ژمار?ى ميديا ب?شى گ?نجين? (     07480643373      )
?يان?ي باو?نوور 
 ناوى ل .?يان? (محمود فتاح سليمان ) 
ژمارى ميدياى ?يان? (7480278565 )
(سنوورى ?يان?ى باو?نور (ب?رد?سوور – ناو باو?نور – گوندى ت?پ خان? – تاز?د?ى حاجي حسن –س?رج?م گوند?کانى سنوورى ناح?ى ش?خ ت?ويل)
  .................................................................................................................................
?يان?ى کول?ج?
ناوى ل. ?يان? (نوزاد م?گفى رشيد) 
ژمار?ى ميدياى ?يان? (07480278573)
سنوورى ?يان?ى کو??ج? 
(گ?ژ?کان –ش?ح ل?نگ?رى س?رو و خوارو –بان ئاسياوى تاز?و ک?ن? –ناو کو??ج? –گوندى ق??ا –ت?پ? چ?رموو- علي خ?ف)
................................................................................................................?يان?ى س?رق?لا
ناوى ل.?يان? (احمد عبدالل? عمر )
ژمار?ى ميدياى ?يان? (  115847 07480 )
سنوورى ?يان?ى س?رق??ا 
(?براهيم خان –ناو داوي? ب?ل?گ? – و?لى ه?ي?ر – عزيز قادر- کانى ماران – در?زن? س?رو وخوارو )
 ..........................................................................................................
?يان?ى رزکاري 
ناوى ل . ?يان? ( عبدالله عوسمان على      )
ژمار?ى ميديا (   07480197557 )
سنوورى ?يان?ى رزگارى س?رج?م د?هات?کانى ناح?ى رزگارى ل?وان? ( شاک?ل ، س?يد? ، ئ?و?ا قووت ، ميل قاسم ،سعد ئاوا ، ق??ا ق?چالى ، .......)
................................................................................................................
?يان?ى کفري 
ناوى ل. ?يان? ( ازاد عدنان         )
ژمار?ى موبايل (         07701361424               (
........................................................................................................................

ب?شى فر?شتنى وز?ى کفرى 
ناوى ل . ب?ش (حسين علي حميد )
ژمار?ى موبايل (07705331371 )
............................................................................................................
?يان?ى ن?وجول 
ناوى ل. ?يان? (حسام قادر مجول ) 
ژمار?ى موبايل ( 07701226070 )
...............................................................................................................

 

Just like the basic payday loans and support you nowhere.
Just like the basic payday loans and support you nowhere.